Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ θυγατρικής

Την παροχή εγγύησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα Marfin Egnatia Bank, Alpha Bank και Πειραιώς, υπέρ της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της ΑΕΓΕΚ σήμερα 21/12/2009.

ΑΕΓΕΚ: Παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ θυγατρικής
Την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική στο πλαίσιο συμβάσεων πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού της τελευταίας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της ΑΕΓΕΚ σήμερα 21/12/2009.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε την από 15.12.2009 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγησε την προβλεπόμενη ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα Marfin Egnatia Bank, Alpha Bank και Πειραιώς, υπέρ της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:

(α) παροχή εγγύησης προς τη Marfin Egnatia Bank στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 23398-00/0/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού 70.000.000 ευρώ, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών ή/και των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.

(β) παροχή εγγύησης προς τη Marfin Egnatia Bank στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 23399-00/6/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού ευρώ 10.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.

(γ) παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Alpha Bank στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3167110/2008 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού ευρώ 115.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών ή/και των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.

(δ) παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3757654/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού 350.000 ευρώ περιλαμβανομένων των τυχόν χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.

Οι χορηγούμενες εγγυήσεις, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων πιστώσεως μέσω ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις.

Η χορηγούμενη άδεια για παροχή εγγύησης δόθηκε υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

(β) Οι Τράπεζες Marfin Egnatia Bank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες είναι αυτές που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών της εταιρίας, σημερινής ημερομηνίας.

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της εταιρίας, οι οποίοι θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εγγυήσεως, τηρουμένων πάντως των όρων της παρούσας αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v