Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Με νέα ονομαστική αξία 0,60 ευρώ από 21/2

Με τη νέα ονομαστική αξία του 0,60 ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. οι μετοχές της εταιρίας Νίκας από τις 21/2/2013.

Νίκας: Με νέα ονομαστική αξία 0,60 ευρώ από 21/2
Με τη νέα ονομαστική αξία του 0,60 ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. οι μετοχές της εταιρίας Νίκας από τις 21/2/2013.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης αποφάσισε στις 21/12/2012 την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 6.069.398,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της από 0,90 σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή, σχηματιζόμενου ισόποσου ειδικού Αποθεματικού το οποίο θα συμψηφιστεί για απόσβεση ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.138.796,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.231.328 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την υπ'αριθμόν Κ2-297/17.01.2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας, ενώ το Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 15/2/2013 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v