Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ.: Πρόστιμα €160.000 σε funds για short selling στην Εθνική

Τα Ενημερωτικά των Τηλέτυπος και Αθηνα ΑΤΕ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόστιμα σε Τηλέτυπος, Νίκας και σε Επενδυτικά Κεφάλαια που προέβησαν σε ανοιχτές πωλήσεις επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

Ε.Κ.: Πρόστιμα €160.000 σε funds για short selling στην Εθνική
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 750/9.2.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 80.000 στην εταιρία, για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 και για τις ενδιάμεσες περιόδους της χρήσης 2015. Στο εν λόγω ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται οι από 5.2.2016 αναδιατυπωμένες, κατόπιν επισημάνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο 1/1-30/9/2015.

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών οι οποίες προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 160.000 σε έξι αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 87.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία FMR Co Inc και € 33.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία MAKO GLOBAL DERIVATIVES PARTNERSHIP LLP διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, χωρίς να καλύψουν την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο € 10.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων SUPER MIRABEAU IRELAND FUND PLC, AVANCE STABILITY FUND, CANARA CAPITAL PARTNERS LLP και Q CAPITAL AG, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2012.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v