Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Εγκρίθηκαν τα Ενημερωτικά για Κέκροπα και Ευρωσύμβουλοι

Την επιβολή προστίμων ύψους 33.000 ευρώ σε τέσσερις εταιρείες αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πράσινο φως στο Ενημερωτικό του Κέκροπα.

Κεφαλαιαγορά: Εγκρίθηκαν τα Ενημερωτικά για Κέκροπα και Ευρωσύμβουλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 799/31.10.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών. Επίσης, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ύψους €7.000 στην ίδια εταιρία, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

• Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 12.10.2017 δημοσιευμένου Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ώστε να παρέχει επιπλέον την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων (άρθρο 4 παρ. 2 (γ) του ν. 3606/2007).

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 18.000 στην «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, και του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρεία ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση του άρθρου 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με το διαχωρισμό λογαριασμών των κεφαλαίων πελατών και των κεφαλαίων της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία «MAGNA TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση του άρθρου 3 της 2/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω έλλειψης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 2.000 στην εταιρεία «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση του άρθρου 16 της 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v