Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοίρασε πρόστιμα 21.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων μεταξύ άλλων σε Vie Finance, Eurobank και Ιατρικό Αθηνών γνωστοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μοίρασε πρόστιμα 21.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι κατά την 902η/27.1.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. προς τους μετόχους της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FORTHNET Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση της περ. (δ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 7Α/847/28.6.2019 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 25 του ν. 4514/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού Ε.Ε.2017/565, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Αποστολόπουλο Γεώργιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v