Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Στο 2,45% μειώθηκαν οι ίδιες μετοχές

Η INTRALOT κατέχει πλέον 3.724.936 ίδιες μετοχές.

Intralot: Στο 2,45% μειώθηκαν οι ίδιες μετοχές

Η  “INTRALOT”, σε συνέχεια της από 27.07.2021 γνωστοποίησης της για ακύρωση 4.700.000 ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 02.08.2021, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT ανέρχεται πλέον σε €45.678.516,30 και διαιρείται σε 152.261.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  €0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT ανέρχεται σε 152.261.721.

Η INTRALOT κατέχει πλέον 3.724.936 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,45% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v