Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα 5ετή αμοιβαία κεφάλαια από Alpha και Eurobank με μέρισμα 3,1%

Στόχος είναι να αποδίδεται ετήσιο εισόδημα με τη μορφή μερίσματος, υψηλότερο σε σύγκριση με το τρέχον επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων και ενδεχομένως υπεραπόδοση στη λήξη της επένδυσης. Πού τοποθετούνται.

Νέα 5ετή αμοιβαία κεφάλαια από Alpha και Eurobank με μέρισμα 3,1%

Οι τραπεζικοί όμιλοι συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάπτυξης των εργασιών τους στον χώρο του asset management (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων), με αιχμή του δόρατος το τελευταίο χρονικό διάστημα να αποτελούν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που διανέμουν ετήσιο μέρισμα στους μεριδιούχους τους.

Ειδικότερα, οι τράπεζες προσπαθούν να πείσουν τους πελάτες τους να μετατρέψουν ένα τμήμα των καταθέσεών τους σε μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων μεσαιο-χαμηλού ρίσκου, από τα οποία θα καρπώνονται ένα αξιοσημείωτο ετήσιο εισόδημα με τη μορφή μερίσματος (πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το τρέχον επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων) και ενδεχομένως μια υπεραπόδοση στη λήξη της επένδυσης.

Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι τράπεζες:

  1. Εξοικονομούν τους τόκους που θα κατέβαλαν στους καταθέτες τους.
  2. Οι θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ εισπράττουν προμήθειες διαχείρισης. 
  3. Προσφέρουν στους πελάτες τους προϊόντα με ετήσιες αποδόσεις που πλησιάζουν πολύ περισσότερο τον πληθωρισμό σε σύγκριση με αυτές των τραπεζικών καταθέσεων.

Σε ό,τι αφορά τη Eurobank, ο Όμιλος λανσάρει μέσα στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου το Eurobank DIS GF Target Maturity III, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πενταετούς διάρκειας (λήγει στις 28 Απριλίου του 2028) και που θα επενδύει πάνω από το 65% του ενεργητικού του σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, με το υπόλοιπο να τοποθετείται σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Πολιτική του συγκεκριμένου Α/Κ είναι η απόκτηση ομολόγων που λήγουν σε τρία έως έξι έτη και που στόχος είναι να διακρατηθούν έως τη λήξη τους (buy and hold). Το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα περιλαμβάνει μετοχές. Ο βαθμός επενδυτικού κινδύνου αξιολογείται με «τρία στα επτά» (όσο μικρότερη επίδοση τόσο χαμηλότερο αξιολογείται το ρίσκο) για εκείνους που θα διακρατήσουν τα μερίδιά τους έως τη λήξη (για ολόκληρη την πενταετία).

Στόχος του Α/Κ Eurobank DIS GF Target Maturity III είναι η δημιουργία τακτικού εισοδήματος για τους μεριδιούχους μέσα από τη διανομή ετήσιων μερισμάτων (πιθανολογείται και υπεραπόδοση στη λήξη της επένδυσης). Για το 2023 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 3,1%.

Με τον ίδιο στόχο, ο Όμιλος της Alpha Bank λανσάρει το Α/Κ Alpha Target Maturity I 2028, το οποίο έχει πενταετή διάρκεια, τοποθετείται κυρίως σε εταιρικά ομόλογα με μέση ληκτότητα περίπου τα πέντε έτη, τα οποία θα διατηρηθούν έως τη λήξη τους. Η ετήσια χρηματική διανομή τους προς τους μεριδιούχους εκτιμάται γύρω στο 3%.

Αντίστοιχο Α/Κ προσφέρει και ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v