Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Optima Bank: Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο και εκκινεί η διαδικασία. Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών που εκδίδονται. Στόχος άντληση έως 151,2 εκατ. ευρώ.

Optima Bank: Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τη Δημόσια Προσφορά της Optima Bank μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «αφορά την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 21.000.000 νέων μετοχών (δημόσια προσφορά έως 19.950.000 νέων μετοχών και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως νέων 1.050.000 μετοχών), με καταβολή μετρητών για άντληση κεφαλαίων ύψους έως €151.200.000, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας».

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 1.050.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας επίσης €3,45. Συνολικά δηλαδή 21.000.000 νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 30.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά:

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 20.09.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 20.09.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 1.050.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 21.000.000 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 30.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας (εφεξής η «Εισαγωγή»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v