Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚ: Αυστηρές οδηγίες για guidance των εισηγμένων

Συστάσεις αλλά και διευκρινίσεις προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες περιέχει η νέα εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης ανακοινώσεων, εκτιμήσεων ή προβλέψεων αποτελεσμάτων μεγεθών.   

ΕΚ: Αυστηρές οδηγίες για guidance των εισηγμένων
Συστάσεις αλλά και διευκρινίσεις προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες περιέχει η νέα "πρωτοποριακή" εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών, οι οποίες προβαίνουν σε ανακοινώσεις - εκτιμήσεις ή προβλέψεις οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα ή και για τις επόμενες χρήσεις.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Θέμα: Διευκρινίσεις επί της απόφασης 3/347/12.7.2005 (ΦEK Β/983/13.7.2005) του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών» αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών.

Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος») παρατίθενται διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης των εταιριών που προβαίνουν σε ανακοινώσεις εκτιμήσεων ή προβλέψεων οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα ή/και τις επόμενες περιόδους και χρήσεις.

Η Eγκύκλιος απευθύνεται προς τις εταιρίες που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Εταιρίες»).

Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει η απόφαση 3/347/12.7.2005 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Απόφαση»).

Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. (ιε), 3 και 4 της Απόφασης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι Εταιρίες δύνανται να ανακοινώνουν πληροφορίες σχετικά με εκτιμήσεις ή προβλέψεις οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα ή/και τις επόμενες περιόδους και χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3556/30.4.2007, ως ρυθμιζόμενες πληροφορίες.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι Εταιρίες προβαίνουν σε δημοσιοποίηση εκτιμήσεων ή προβλέψεων οικονομικών μεγεθών οφείλουν να αναφέρουν κατ’ ελάχιστο τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση.

3. Οι εκτιμήσεις ή προβλέψεις που δημοσιοποιούνται πρέπει να μην περιέχουν στοιχεία που επιδέχονται διττής ή ασαφούς ερμηνείας, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται παραπλανητικές ή συγκεχυμένες εντυπώσεις στο επενδυτικό κοινό.

4. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τα αφορούν οι εκτιμήσεις ή προβλέψεις δεν προκύπτουν αυτούσια από τις οικονομικές καταστάσεις (π.χ. EBITDA, EBIT, CAGR) πρέπει να αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο εξάγονται οι πληροφορίες αυτές από τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι Εταιρίες οφείλουν να προβαίνουν σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των εκτιμήσεων ή προβλέψεων, που έχουν δημοσιοποιήσει, σε περιοδική βάση και έκτακτα, όταν επέρχονται σημαντικές μεταβολές ή εξελίξεις που επηρεάζουν ήδη δημοσιοποιηθείσες εκτιμήσεις ή προβλέψεις, καθώς και να ενημερώνουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα το επενδυτικό κοινό με τρόπο ίδιο με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 5, σχετική ενημέρωση των επενδυτών πρέπει να παρέχεται και ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των περιοδικών ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Εταιριών, που έπονται της σημαντικής μεταβολής - εξέλιξης επί των προβλέψεων και εκτιμήσεών τους, οι δε Εταιρίες αναφέρουν και κατά πόσο εξακολουθούν να θεωρούν πολύ πιθανή την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων ή/και προβλέψεων τις οποίες έχουν δημοσιοποιήσει».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v