Εισαγωγή νέων μετοχών και πρόστιμα από την Ε.Κ.

Το Δ.Σ. της Επ. Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε την εισαγωγή των νέων  μετοχών των Κεραμεία Αλλατίνη και του ΥΓΕΙΑ,  αλλά επιβολή προστίμων σε έντεκα περιπτώσεις. Τέλος εποχής για ΕΤΜΑ.

Εισαγωγή νέων μετοχών και πρόστιμα από την Ε.Κ.
Το Δ.Σ. της Επ. Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών των Κεραμεία Αλλατίνη και του ΥΓΕΙΑ, αλλά επιβολή προστίμων σε έντεκα περιπτώσεις. Τέλος εποχής για ΕΤΜΑ.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 524η/28.9.2009 συνεδρίασή του ενέκρινε: 

*  Την Κανονιστική Απόφαση για την άδεια λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού. 

*  Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ» για την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

* Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας «ΥΓΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.

• Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου χωρίς εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε: 

* Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΤΜΑ» από το Χ.A. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» διότι υπάλληλός της διαβίβαζε εντολές πελατών χωρίς να είναι πιστοποιημένος για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» διότι παρείχε πίστωση σε επενδυτές για την κάλυψη ελλειμμάτων περιθωρίου ασφάλισης συναλλαγών τους σε παράγωγα, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2843/2000.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στην εταιρία «SPRIDER STORES» διότι ως εκδότης δεν προέβη σε γνωστοποίηση σημαντικής συναλλαγής επί της μετοχής του, που διενήργησε συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 13 του ν. 3340/2005.

• Την επιβολή προστίμου ύψους από € 3.000 στις εταιρίες «EMPORIKI BANK», «Eurobank» και «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» διότι, ως υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, προέβησαν σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ».

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» διότι ως εκδότης δεν προέβη σε εμπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του, που διενήργησε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 13 του ν. 3340/2005.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Κων/νο Αποστόλου διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη «EUROMEDICA». 

* Την επιβολή προστίμου ύψους από € 3.000 στις κυρίες Χρυσαυγή Κουβαρά και Ξαβιέρα Κουβαρά διότι ως υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβησαν σε εκπρόθεσμες γνωστοποιήσεις συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη « J&P ABAΞ ΑΕ ». 

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΒΙΟΤΕΡ» διότι ως εκδότης δεν προέβη σε εμπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του που διενήργησε διευθυντικό της στέλεχος, κατά παράβαση του άρθρου 13 του ν. 3340/2005. 

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στον κ. Γεώργιο Μαρίνο διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη «Eurobank». 

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στον κ. Κάρολο Κιοσέογλου, διότι προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης στο Χ.Α εταιρίας, κατά παράβαση του Π.Δ. 51/92. 

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στον κ. Γεώργιο Ρόκα, διότι προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης στο Χ.Α εταιρίας, κατά παράβαση του Π.Δ. 51/92.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v