Μπαράζ προστίμων επέβαλε η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σειρά προστίμων για παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επέβαλε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μπαράζ προστίμων επέβαλε η Επ. Κεφαλαιαγοράς
Σειρά προστίμων για παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επέβαλε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Χορήγησε άδεια στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της.

Χορήγησε άδεια στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS για τη διάθεση μεριδίων του στην Ελλάδα μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
• Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της G.S. FINANCE ΑΕΕΔ με έδρα το Δήμο Καλαμάτας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. (δ) του άρθρου 39 του ν. 3606/2007.

Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ΘΕΜΑ ΦΑΪΝΑΝΣ ΑΕΕΔ, με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, ως προς την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 39 του ν. 3606/2007.

Επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 150.000 στην εταιρία Forthnet AE διότι δεν δημοσιοποίησε άμεσα την προνομιακή πληροφορία για την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά των εταιριών NETMED NV και INTERVISION BV αμέσως μόλις η πληροφορία αυτή απώλεσε τον εμπιστευτικό της χαρακτήρα και διέρρευσε στον Τύπο, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3340/2005.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 25.000 στην εταιρία INFORMER AE διότι, μεταξύ άλλων, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1-30.6.2008, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματά της.

• Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 15.000 στην εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ. διότι, μεταξύ άλλων, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1-30.9.2007, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματά της.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 10.000 στην εταιρία COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ διότι στις εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2008 δεν προέβη σε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της για ενδεχόμενη απώλεια είσπραξης των απαιτήσεών της σε καθυστέρηση.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 50.000 στην ελβετική εταιρία BEST ASSET CLASS AG διότι διέθεσε στην ελληνική αγορά μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 1.000 στην εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ για μη έγκαιρη ενημέρωση ενός επενδυτή για την κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου του.

• Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 15.000 στον κ. Σπυρίδωνα Φιλάρετο διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

• Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 3.000 στον κ. Γεώργιο Μαυροσκότη διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v