Συνοδευτικό υλικό μετοχής: SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)

v