Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

XA: Πράσινο φως στις νέες μετοχές της Eurobank

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 205.804.664 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank ενέκρινε το ΧΑ.

XA: Πράσινο φως στις νέες μετοχές της Eurobank
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 205.804.664 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης ευρώ 1,54091078902977, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών η οποία συντελέσθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση προς τους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και τους κατόχους μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2013.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

*την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε." από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,37, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 0,37 σε ευρώ 0,30 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,30 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 9η Ιουλίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 11η Ιουλίου 2013.

*την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε." από ευρώ 0,67 σε ευρώ 0,69. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 9η Ιουλίου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v