Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 6 2015

Eurobank: Τα μυστικά του αναβαλλόμενου φόρου

Eurobank: Τα μυστικά του αναβαλλόμενου φόρου

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των διαφορετικών πηγών από τις οποίες προήλθαν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και επομένως του διαφορετικού χρονικού ορίζοντα συμψηφισμού δίνει η Eurobank.

Στην αναλυτική λογιστική κατάσταση α' τριμήνου 2015 η τράπεζα αναφέρει ότι στις 31 Μαρτίου 2015, αναγνώρισε σε επίπεδο ομίλου καθαρές φορολογικές απαιτήσεις 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,23 δισ. ευρώ πληρούν τα κριτήρια για μετατροπή τους σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Από τα 3,9 δισ. ευρώ τα 1,2 δισ. αφορούν σε φορολογικές ζημιές από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι παραπάνω ζημιές υπόκεινται σε απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. 1/30 των ζημιών ετησίως αρχίζοντας από την χρήση 2012 και εφεξής).

Τα 2,02 δισ. αφορούν σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα 291 εκατ. ευρώ αφορούν σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές λήγει κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτών το 2018.

Τα 46 εκατ. αφορούν κυρίως σε έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, υποκείμενα σε δεκαετή απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς, με έναρξη από το έτος που πραγματοποιήθηκαν.

Και τέλος 365 εκατ. αφορούν σε λοιπές προσωρινές διαφορές, η πλειονότητα των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται ο όμιλος Eurobank.

Στην Πειραιώς αντίστοιχα οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε επίπεδο ομίλου, που μπορούν να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες ανερχόταν στις 31 Μαρτίου σε 3,5 δισ. Εξ αυτών τα 1,3 δισ. αφορούν σε αναβαλλόμενο φόρο για το αναπόσβεστο ποσό της ζημιάς από το PSI και τα 2,2 δισ. αφορούν σε ζημιές προβλέψεων απομείωσης δανείων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v