Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 7 2005

Τι απαντά η ΜΟΧΛΟΣ για τις παρατηρήσεις ορκωτού

Πρόσφατα η στήλη έκανε αναφορά στα σχόλια του ορκωτού ελεγκτή της ΜΟΧΛΟΣ για τα αποτελέσματα εξαμήνου της.

Επ’ αυτών λάβαμε επιστολή από τη ΜΟΧΛΟΣ, η οποία ξεκαθαρίζει την κατάσταση ως ακολούθως:

”Από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών (ERNST & YOUNG) επί των οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2005 της εταιρείας μας στις 2/11/2005, με έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, χωρίς πλέον καμία επιφύλαξη επ’ αυτών και την, ως εκ τούτου, επαναδημοσίευσή τους στις 4/11/2005, δεν προέκυψε ουδεμία διαφοροποίηση στα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια της εταιρείας (παρατήρηση υπ’ αριθμ. 3 του αρχικού πιστοποιητικού ελέγχου) και συνεπώς, ουδεμία μεταβολή επήλθε στα κονδύλια των παρακάτω λογαριασμών (σε εταιρική και ενοποιημένη βάση):

- ”Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια”

- ”Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων”

- ”Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις”

- ”Αποτελέσματα χρήσεως”

Ως εκ τούτου, και σχετικά με τα αναφερόμενα στο αρχικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών περί υπολογιστικών λαθών με βάση το Δ.Λ.Π 11, αυτά δεν επαληθεύθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της αξίας της συμμετοχής της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία ”EUROROM CONSTRUCTII SRL” που εδρεύει στη Ρουμανία, η εταιρεία ανέθεσε στην εταιρεία συμβούλων GRANT THORNTON τον προσδιορισμό του ύψους αυτής.

Από τη σχετική έκθεση, ουδεμία απομείωση προέκυψε, της -αρχικά– προσδιορισθείσας και αναγραφείσας αξίας (κτήσης) της ως άνω συμμετοχής της”, καταλήγει η ΜΟΧΛΟΣ.

Μας ευχαριστεί η άμεση ανταπόκριση της εταιρίας στο σχόλιο που κάναμε -το οποίο αποδείχτηκε και... επίκαιρο, αφού προηγήθηκε ελάχιστα της νεότερης δημοσίευσης στοιχείων που αναφέρει η εταιρία.

Οπως φαίνεται, κάνουν και οι ορκωτοί... λάθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v