Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Pasal: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της Pasal Development στην κατηγορία της μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ των 6 και 7 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα. Δείτε το πλήρες ενημερωτικό.

Pasal: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της Pasal Development στην κατηγορία της μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ των 6 και 7 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα.

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους, τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε 27.226.990 ευρώ. Η κατώτατη τιμή των 6 ευρώ διαμορφώνει για την Pasal Ρ/Ε κερδών για το 2006 στο 13,1 με βάση τον συνολικό αριθμό των μετοχών μετά την εισαγωγή στη Σοφοκλέους, ενώ η ανώτατη τιμή των 7 ευρώ διαμορφώνει Ρ/Ε 15,3.

Η εταιρία θα προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 3.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από τις οποίες 3.730.000 θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά και 170.000 με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Το σύνολο των μετοχών της Pasal Development μετά την εισαγωγή στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 14.967.940 μετοχές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα προσφορά προορίζονται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας που αφορά στην αγορά νέων επενδυτικών ακινήτων αλλά και στην ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων.

Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο κ. Σ. Θεοδωρίδης ελέγχει το 47,01% της Pasal, ο κ. Γ. Θεοδωρίδης το 50% και η κ. Αικ. Θεοδωρίδη το 2,99%. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο κ. Σ. θεοδωρίδης θα ελέγχει το 34,76%, ο κ. Γ. Θεοδωρίδης το 36,97% και η κ. Αικ. Θεοδωρίδη το 2,21%. Το ευρύ επενδυτικό κοινό θα συμμετέχει στην Pasal με ποσοστό 26,06%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση στην εταιρία αφορούν, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο η εταιρία να επενδύσει σε ακίνητα τα οποία να αποφέρουν αποδόσεις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες.

Αναφέρονται ακόμη η πιθανή μείωση των εσόδων λόγω μειωμένης πληρότητας των ακινήτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία αλλά και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός ότι οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης δεν είναι σαφώς καθορισμένοι και επιδέχονται ερμηνείες και από την έλλειψη κεντρικού συστήματος κτηματολογίου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η εκτιμώμενη εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων της εταιρίας προσδιορίζεται με βάση παραδοχές και εκτιμήσεις και είναι δυνατόν να αποκλίνει από τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Τα καθαρά κέρδη της Pasal ανήλθαν στα 3,99 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2007, ενώ ο δείκτης τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 0,62. Με βάση τα pro forma στοιχεία του ισολογισμού της εταιρίας το 2006, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30/06/2006 η Pasal κατείχε ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50% στη SATO η οποία παρουσιάζεται στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/06 – 30/6/06 ως διακοπείσα δραστηριότητα.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, η Pasal απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του άρθρου περί απαγόρευσης μεταβίβασης μετοχών, καθώς αναφέρεται (άρθρο 205 του κανονισμού Χ.Α.) πως μέτοχοι που κατά τον χρόνο έγκρισης της εισαγωγής νέων μετοχών στο χρηματιστήριο συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας, της οποίας οι κινητές αξίες εισάγονται στο Χ.Α., σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, επιτρέπεται να μεταβιβάσουν κατά το πρώτο έτος μετά την εισαγωγή μετοχές που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 25% του συνόλου των μετοχών τους.

* Tο πλήρες ενημερωτικό εισαγωγής της Pasal στο Χ.Α. δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v