Δίολκος ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α

Στην περίοδο από 15 έως 20 Απριλίου 2005 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της Δίολκος ΑΕΕΧ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 1,90-1,95 ευρώ. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Δίολκος ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α
Στην περίοδο από 15 έως 20 Απριλίου 2005 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της Δίολκος ΑΕΕΧ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 1,90-1,95 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Εμπορική Τράπεζα.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ενέκρινε τη διάθεση 700.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,56 ευρώ έκαστη. Οι προς διάθεση τίτλοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο αποτελείται από 13.133.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εταιρία αφορούν στην εξάρτηση των αποτελεσμάτων από τις χρηματιστηριακές συνθήκες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, τις συνθήκες τις αγοράς, την επίδραση της μόχλευσης, αλλά και την οικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, ως επενδυτικός κίνδυνος θεωρείται και το ρίσκο που συνδέεται με την προσφορά, αφού μόνο δύο μέτοχοι – οι κκ. Θεοχαράκης και Ιωάννου- έχουν προβεί σε δεσμευτική δήλωση προθέσεων πως σε διάστημα 1 έτους από την διαπραγμάτευση των μετοχών, θα πωλήσουν έως το 50% των τίτλων που τους αναλογεί.

Η Δίολκος ΑΕΕΧ είναι κατά βάση πολυμετοχική, αφού κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα συμμετέχει με ποσοστό υψηλότερο του 7,61%, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα με την ολοκλήρωση της διάθεσης το υψηλότερο ποσοστό, ήτοι 7,61% θα κατέχει ο κ. Β. Θεοχαράκης, ”ακολουθούμενος” από τον κ. Λ. Ιωάννου, με ποσοστό 5,05%.

Επίσης με ποσοστό 3,81% θα συμμετέχει στην Διολκό η Εγνατία Τράπεζα, ενώ ένα 62,97% θα ανήκει στην κατηγορία των ”Λοιπών μετόχων”.

Το 2004 η εταιρία κατέγραψε έσοδα χαρτοφυλακίου 1.810 χιλ. ευρώ και ζημιές 300 χιλ. ευρώ, ενώ το 2003 τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 4.071 χιλ. ευρώ και τα έσοδα χαρτοφυλακίου στα 7.076 χιλ. ευρώ.

Εξάλλου τα ίδια κεφάλαια της Δίολκος ΑΕΕΧ ανήλθαν στα 29.961 χιλ. ευρώ το 2004 και 33.602 χιλ. ευρώ το 2003.

Η εσωτερική αξία της μετοχής διαμορφώνεται σε 2,38 ευρώ (αποτίμηση χαρτοφυλακίου της 11 Απριλίου 2005), και η διάθεση των μετοχών θα γίνει με discount εύρους 18%-20% από την εσωτερική αξία.

Υπενθυμίζεται πως η Δίολκος Επενδυτική ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2001, από 84 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της έχει αναλάβει η Δίολκος Αsset Management AEΠΕΥ.

Η επενδυτική εταιρία έχει τοποθετήσεις κυρίως σε τίτλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στοιχεία έως 31 Δεκεμβρίου 2004)με τη ΔΕΗ, τον ΟΠΑΠ και την Εθνική Τράπεζα να αποτελούν ορισμένες από τις κυριότερες επενδύσεις της.

Επιπλέον η εταιρία επενδύει στο εξωτερικό αλλά και σε παράγωγα προϊόντα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v