Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα,  η εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 το οποίο έχει ως εξής:

 

Ημερομηνία      ανακοίνωσης  και δημοσίευσης  στον  τύπο των Ετήσιων      συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2018, που συνετάγησαν  βάσει      των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ  :  24      Απριλίου 2019.
Ημερομηνία      Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  21 Ιουνίου 2019.
 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση  την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος ή καταβολή άλλης χρηματικής διανομής για την χρήση  2018.

 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v