ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου

Η «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 01.07.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 28.06.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 2.808.300 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με  μετρητά  και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 27.05.2019 απόφαση της Επαναληπτικής  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 06.06.2019 απόφασης του  Δ.Σ. της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.3.2 «Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

28.06.2019

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση

02.07.2019

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ.  της ανακοίνωσης για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και τη περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και την έναρξη και λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

02.07.2019

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

01.07.2019

Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Ε.Χ.Α.Ε και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

01.07.2019

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν.3401/2005

02.07.2019

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης

03.07.2019

Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης – προσαρμογή της τιμής

04.07.2019

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση - record date

05.07.2019

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.T. και λήψη σχετικής βεβαίωσης

08.07.2019

Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

09.07.2019

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

18.07.2019

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

23.07.2019

Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρίας για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και τη πιστοποίηση της Αύξησης

25.07.2019

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Αύξησης

25.07.2019

Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α.*

01.08.2019

Δημοσίευση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

01.08.2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

05.08.2019

*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28 Ιουνίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (https://www.intertech.gr/investors). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777, τηλ. 210-9692365 (κ. Δημήτριος Τρικκαλιώτης) και τηλ. 210-9692363 (κα Ντόρα Τσοτάκη)

Ελληνικό,  01 Ιουλίου 2019

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v