ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση περί κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου συνεπεία της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις από 21.05.2019 αποφάσεις των Γενικών τους  Συνελεύσεων, έχουν προκύψει κλασματικά υπόλοιπα μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 44α του Ν.2396/1996 και την υπ' αριθμ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι κ.κ. Μέτοχοι που κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών έχουν τη δυνατότητα είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι  την 25η  Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία εκπνοής της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα εναπομείναντα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα σχετικά  άρθρα του Κανονισμού του Χ.Α και Λειτουργίας Σ.Α.Τ., κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση. Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 8185078 και 210 8185076.

 Κηφισιά, 18 Οκτωβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v