ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

H Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΑΝΕΚ» (στο εξής: η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση των όρων του από
29.3.2017 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ύψους 219.900.677 Ευρώ Εκδόσεως της Εταιρίας
και Σύμβασης Κάλυψης με τις Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Αττικής και
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής: «Ομολογιούχοι»), το οποίο εγκρίθηκε με την από
13.3.2017 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
οι Ομολογιούχοι υπέβαλαν την 22.1.2020 τις ακόλουθες δηλώσεις άσκησης δικαιώματος
μετατροπής των oμολογιών (στo εξής οι «Ομολογίες») σε κοινές μετοχές της Εταιρίας:

(α) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Β1-
Β12 και Β-13 έως και το σειριακό αριθμό 5.334.570, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, ήτοι
συνολικά για 5.334.570 Ομολογίες, σε 17.781.900 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με
δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία,

(β) Alpha Τράπεζα Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Β26-Β37
και Β-38 έως και το σειριακό αριθμό 14.048.174, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, ήτοι
συνολικά για 3.225.548 Ομολογίες, σε 10.751.826 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με
δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία,

(γ) Τράπεζα Αττικής Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Β76-Β87
και Β-88 έως και το σειριακό αριθμό 20.669.585, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, ήτοι
συνολικά για 1.293.209 Ομολογίες, σε 4.310.696 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με
δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, και

(δ) Cross Ocean AGG Company I ως διάδοχος της Εθνικής Tράπεζας Α.Ε.: δήλωση άσκησης
δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Β51-Β62 και Β-63 έως και το σειριακό αριθμό
18.357.199, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικά για 990.673 Ομολογίες, σε
3.302.243 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €
0,30 η κάθε μία.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των εν λόγω Ομολογιών εκ του μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το
ποσό των 10.843.999,5 Ευρώ, με την έκδοση 36.146.665 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνέλθει το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση
του συνόλου των τυπικών διαδικασιών της μετατροπής, ως αυτές προβλέπονται στο Πρόγραμμα του
Ομολογιακού Δανείου και η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει την σχετική
απόφαση στο επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε κατόπιν
αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (σύμφωνα με την Απόφαση 5/204/2000 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της
Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει
πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς των
άρθρων 7 επ. του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρίας είναι ο κ. Ευάγγελος Αρετάκης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v