Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές:

την Παρασκευή 12/06/2020, αγόρασε 1.850 (χίλιες οκτακόσιες πενήντα) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,60 ευρώ
την Δευτέρα 15/06/2020, αγόρασε 150 (εκατόν πενήντα) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,59 ευρώ
την Παρασκευή 19/06/2020, αγόρασε 620 (εξακόσιες είκοσι) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,58 ευρώ
Με τις ως άνω αγορές, το σύνολο των άμεσων και έμμεσων μετοχών της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. που κατέχει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ανέρχεται σε 107.620 μετοχές (ποσοστό 0,39129% του συνόλου των μετοχών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v