Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 22.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 08.07.2020 και 12.10.2020 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του κ.ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 2020, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 23,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.971,14 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει 6.931 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 22,60 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 1,7278% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v