Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» (εφεξής «Εταιρεία», ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 (προ της έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021


Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v