Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, το οποίο έχει ως εξής:

 

Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2020, καθώς και η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» θα αναρτηθούν αύριο, Τρίτη 13 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο , www.sidma.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, www.helex.gr.
 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την 24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα.
 

Η εταιρία δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

 

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v