ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, (η «Εταιρία»), ανακοινώνει τροποποιηµένο Οικονοµικό Ηµερολόγιο για το 2021.


Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
To Διοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος ευρώ 0,10 ανά µετοχή.
Αποκοπή µερίσµατος: 31 Μαΐου 2021
Δικαιούχοι Μερίσµατος: 1 Ιουνίου 2021
Έναρξη καταβολής µερίσµατος: 4 Ιουνίου 2021

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ηµεροµηνιών η Εταιρία θα ενηµερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v