Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Πρόωρη Αποπληρωμή ΜΟΔ

Η «FORTHNET Α.Ε.» σε συνέχεια της από 08.04.2021 ανακοίνωσής της, σχετικά με την απόφασή της να ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

 Ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

 Ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).

 Ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

 Σύμφωνα με τον όρο 1.13 σε συνδυασμό με τον όρο 3.4 περ. β) του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ΜΟΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, θα καταβληθεί την Πέμπτη 22.04.2021:

α) ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης (η «Απόδοση»), και

β) οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών που προπληρώνονται, από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι από 01.04.2021 έως 11.10.2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 426,09 ευρώ, ήτοι ποσό 0,0016166667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 1,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 263.560 εναπομείνασες Μετατρέψιμες Ομολογίες, που τελούν σήμερα σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €0,30, οι δικαιούχοι των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα λάβουν ποσό €0,33 το οποίο αφορά σε «Απόδοση» και επιπλέον μικτό ποσό τόκων €0,0016166667 (προ φόρων).

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Απριλίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v