Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το χρονοδιάγμαμμα της ΑΜΚ

Η εταιρεία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 20.04.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 20.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (η «Δημόσια Προσφορά»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και για την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς Holdings, σε συνδυασμό με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings (εφεξής η «Αύξηση»).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING».

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης, το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία Γεγονός

20.04.2021: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και των Κυρίων Αναδόχων

20.04.2021: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

20.04.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς

21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός

23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών


Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.

To Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 20.04.2021 στην ιστοσελίδα:

- της Πειραιώς Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021)

- της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (http://www.helex.gr/el/web/guest/companiesinfo-announcements),

- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της

- Τράπεζας Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021), και

- της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.(https://www.

https://www.euroxx.gr/gr/content/article/amkpiraeus)

Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στην έδρα της Πειραιώς Holdings (Αμερικής 4, 10564 Αθήνα), της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι) και στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων - Εταιρικές Ανακοινώσεις της Πειραιώς Holdings, +30 210 3335039.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v