Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Ανακοίνωση - κλασματικά υπόλοιπα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο
«FORTHNET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη
μερίδα της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπήρχαν δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ
(2.698) μετοχές (οι «Μετοχές»), οι οποίες είχαν προέλθει από κλασματικά υπόλοιπα
εταιρικών πράξεων που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν. Στο πλαίσιο της άσκησης του
δικαιώματος εξαγοράς από τη «NewCo United Group Hellas S.à r.l.», η οποία έχει ήδη
ολοκληρωθεί (ορ. την από 29.04.2021 σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας), η Εταιρεία
έλαβε για την εξαγορά των Μετοχών το συνολικό ποσό των οκτακοσίων εννέα ευρώ και
ογδόντα τριών λεπτών (809,83 €).
Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεση των δικαιούχων των ως άνω κλασματικών
υπολοίπων στα γραφεία της Εταιρείας (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ.
153 51), οι οποίοι δια της παρούσας καλούνται να εμφανισθούν για την είσπραξή του
(κατ’ αναλογία), με την επίδειξη των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. δικαιούχοι να
επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της
Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210 6602529.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v