Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Α. H Εταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδεξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 10 του ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 για την πλειοψηφία των μελών.


Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 01.07.2026 (η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026).


Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση σήμερα την 14.07.2021, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:


1) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης είναι ανεξάρτητα πρόσωπα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v