ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"

της 15.07.2021

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121914222000


Σήμερα στις 15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το διοικητικό συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (εφεξής η «Εταιρεία»).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

Γεώργιος Γκάτζαρος
Δημήτριος Παπουτσάνης
Μενέλαος Τασόπουλος
Μαίρη Ισκαλατιάν
Χρήστος Γεωργαλής
Αντώνιος Μπαρούνας
Συνεπώς υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Κατόπιν της εκλογής από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουλίου 2021 των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα και τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου,..... , πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

2. Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη,.... , αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, ...., διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, ...., εκτελεστικό μέλος.

5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, ...., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, ...., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 15.07.2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.


Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος.

...........

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλοςΤΑ ΜΕΛΗΜενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος

Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Δημήτριος Παπουτσάνης, μη εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος

Μπαρούνας Αντώνιος, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v