Παπουτσάνης: Στις 19 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0380071492 Ευρώ ανά μετοχή.

Παπουτσάνης: Στις 19 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 17η Απριλίου 2024, το μέρισμα της χρήσης 2023 καθορίστηκε σε συνολικό μικτό ποσό 1.076.009,68 € και μικτό ποσό 0,04€ ανά μετοχή (το συνολικό μικτό ποσό προς διανομή ανά μετοχή υπολογίσθηκε αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης).

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή διαμορφώνεται στο 0,0400075255 προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που απέκτησε η Εταιρεία από την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0380071492 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 19η Απριλίου 2024.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 22η Απριλίου 2024 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 25η Απριλίου 2024.

H απόδοση της χρηματικής διανομής στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 25.04.2024 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v