Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΕ.ΚΑ.: Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»

της 13ης Ιουλίου 2021Στην Καβάλα σήμερα στις 13 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας και μετά από πρόσκληση του κου Ζαχαρία Κιουτσούκουστα, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας,

2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας,

3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας,

4. Πρόδρομος Προδρομίδης,

5. Όλγα Κιουτσούκουστα,

6. Ελευθέριος Τουμπεκτσής, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ.,

7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, Ανεξάρτητο Mέλος του Δ.Σ.Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, αρχίζει η συνεδρίαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.Θέμα 1ο: Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας, μετά από μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου, …………., ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ., εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

2. Όλγα Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία, …………., ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

3. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία, …………., ως εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

4. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου, …………., ως εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

5. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα, …………., ως εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου, …………., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, …………., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.Το παρόν θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, όπως αυτή ορίστηκε με την από 13η Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ.Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 13ης Ιουλίου 2021, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Κυριάκος Κιουτσούκουστας, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Τα ΜέληΑκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v