Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Συγκρότηση Επιτροπής Ανάδειξης Υποδηφιοτήτων & Αποδοχών

Η εταιρεία "«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του την 16.07.2021, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, όρισε την ενιαία Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ.9 του ν.4706/2020, και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του:

1. Σκορδά Αθανάσιο του Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Κατόπιν τούτων, το Δ.Σ. προέβει και στην συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος- Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.- Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 9η.03.2023 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ανωτέρω συνεδρίασή του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ( ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ- ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v