Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 13.08.2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την από 22.04.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 11.08.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 133.920.002 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 Νέα Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210 8185078 και 210 8185076).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v