Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό για το 2020

Η εταιρεία «ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.E.B.E.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020(φορολογικό έτος 2020) σύμφωνα με το άρθρ. 65Α Ν.4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v