Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: ΕΝΤΥΠΟ Παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Εντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017

(άρθρο 1 παρ. 5  περ. η) σχετικά με την εισαγωγή για διαπραγμάτευση μετοχών της

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας “INTRACOM HOLDINGS” ή «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 περ. η του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της που αποφασίστηκε από την από 18.04.2022 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής :

Α) Η Επαναληπτική συνεδρίαση της από 08.04.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 18.04.2022, αποφάσισε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, προς ανταμοιβή της προσφοράς αυτών στην αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Οι εν λόγω μετοχές που θα διανεμηθούν δωρεάν δεν υπερβαίνουν το 1/10 του εξ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (€76.000.000,00) καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας και προέρχονται, σύμφωνα με απόφαση της ως άνω Συνέλευσης, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€7.600.000,00) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (7.600.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία.

Η κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους ως και οι όροι και τα κριτήρια διάθεσης αυτών αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 05.05.2022 συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την από 18.04.2022 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν δωρεάν 7.600.000 νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό αυτής, ήτοι συνολικά σε 20 δικαιούχους.

Β) Την 05.05.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2855701, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2620426ΑΠ/05.05.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00, η καθεμία.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Δ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intracom.com).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Yπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Eταιρείας
(τηλ. 210-667 4451).

                                                                                                                       Παιανία, 19 Μαίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v