Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών

 

Κορωπί,  02/06/2022

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

Η εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 , σε συνδυασμό και  μετά από την από 2.6.2022 ληφθείσα γνωστοποίηση εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ότι την 1.6.2022 διατέθηκαν δωρεάν με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μέσω ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από την Εταιρεία προς τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Διευθύνοντα  Σύμβουλο της Εταιρείας («Yπόχρεο Πρόσωπο» κατά τον ως άνω Κανονισμό), 300.000 ίδιες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των από 18.06.2021 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, όπως προσδιορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 8.1.2021 απόφασή του και η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε κατά την από 14.7.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω μετοχές σύμφωνα με τις αποφάσεις της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  προήλθαν από την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων για δωρεάν διάθεση μετοχών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας κτήσης € 475.216,06, με μέση τιμή κτήσης € 1,5841.

Μετά την ως άνω διάθεση, η Εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.

 

Σχετικά με την INFORM LYKOS

H INFORM LYKOS (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 510 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

 

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) καθώς και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με οκτώ παραγωγικές εγκαταστάσεις και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το 2021 σε pro-forma επίπεδο, ο Όμιλος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v