Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας BAU MARKET A.E. από την Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε....

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Η συγχώνευση  των εταιρειών  «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» (απορροφώσα) και «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (απορροφώμενη) εγκρίθηκε από το Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπαγομένη στο Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την υπ' αριθμ. 2648997 ΑΠ/22-6-2022  Απόφαση (ΑΔΑ-ΨΡΟΞ46ΜΤΛΡ-8Θ2) και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) στις 22-6-2022  με Κωδικό Αριθμό  Καταχώρισης   2890920.

Η συγχώνευση έγινε σύμφωνα με τις υπ' αριθμ.   103/16.12.2022,  104/20.12.2021 και 108/02.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. και τις   υπ' αριθμ.  64/16.12.2021, 65/20.12.2021 και 66/02.03.2022  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της   απορροφουμένης, καθώς  και τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019, και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύει σήμερα, και την υπ' αριθμ. 28.297/30 Μαίου 2022  πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Ψύχα-Γυφτοπούλου.

Ισολογισμός μετασχηματισμού  της ανωτέρω  απορροφουμένης εταιρείας   ωρίστηκε η   31/12/2021.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v