Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Κεφαλαιακή ενίσχυση για την Mathios GMBH

Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε την κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Mathios GMBH που εδρεύει στην Γερμανία, με ποσό ύψους 150.000 ευρώ, μέσω καλύψεως της αυξήσεως του Εταιρικού της Κεφαλαίου από την Μαθιός Πυρίμαχα.Η αύξηση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Γερμανικό δίκαιο, έως 20/9/2023.

Μαθιός Πυρίμαχα: Κεφαλαιακή ενίσχυση για την Mathios GMBH

Συνήλθε σήμερα 06/7/2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» στην οποία παρέστησαν 11 Μέτοχοι, κομιστές 8.237.861 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,89% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.685.597 υπέρ (ποσοστό 78,27%) και 552.264 ψήφους κατά ( ποσοστό 5,62.%) επί των παρισταμένων, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2022, καθώς και η έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση. Επίσης, εγκρίθηκε η προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση αποτελεσμάτων, άνευ καταβολής μερίσματος για την χρήση 2022, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τυπικά και άνευ σχολίων με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 ψήφους κατά την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2022 το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 κατά, ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την χρήση 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου ,Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης του Ιωάννη, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, Μαρίδη Χρήστου, Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη και Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 κατά, ενέκρινε την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, ήτοι 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 5ο: Εκλέχτηκε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 απέχοντες, η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023. Επίσης εγκρίθηκε με τις ως άνω υπέρ ψήφους και αποχής , η πρόταση της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας για την εκλογή των κ.κ. Χρήστου Παπαδημητρίου και Αθανασίου Τσάγγαλη, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή αντίστοιχα, της χρήσης 2023 και τέλος , εγκρίθηκε ομοίως η αμοιβή ελέγχου της χρήσης 2022 και η αμοιβή ελέγχου για την χρήση 2023 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2022 ( μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου).

Θέμα 6ο: η Γενική Συνέλευση μετά από υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 απέχοντες, ενέκρινε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 υπέρ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-12-2022 και η προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 (παμψηφεί) επί των παρισταμένων, οι συμμετοχές των μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Θέμα 9ο: Υποβολή αναφοράς – Έκθεσης τω Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020 για την χρήση 2022, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 (παμψηφεί) την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά την προσθήκη σε αυτήν του πλάνου διαδοχής.

Επί του 11ου θέματος «Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις”

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους, ότι, δυνάμει της με αριθμό 2648997ΑΠ/22-06-2022 απόφασής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας ως απορροφώσας, με την 100% θυγατρική, «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/2019, των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και τις αποφάσεις που είχαν παρθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2021, και 2022.

Επίσης, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 23/3/2023, αποφάσισε την κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Mathios GMBH που εδρεύει στην Γερμανία, με ποσό ύψους 150.000 ευρώ, μέσω καλύψεως της αυξήσεως του Εταιρικού της Κεφαλαίου από την Μαθιός Πυρίμαχα. Η αύξηση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Γερμανικό δίκαιο, έως 20/9/2023. Η υλοποίηση της αύξησης θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, και προς το επενδυτικό κοινό.

Εν συνεχεία έλαβε το λόγο ο μέτοχος κ. Γ. Μιχαηλίδης και ανέπτυξε σύντομα τις απόψεις του για την εταιρεία. Προ της ολοκλήρωσης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ολοκλήρωσε την Γ.Σ με ενημέρωση των παρισταμένων μετόχων για πρόσφατες εξελίξεις και την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v