Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι, στο πλαίσιο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε την 1/7/2022 για την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.», και  σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε στις 9/9/2022 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τον Σύμβουλο της Εταιρείας για τη Δημόσια Πρόταση, οι Δηλώσεις Αποδοχής που έχουν υποβληθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία υπερβαίνουν το ποσοστό του 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «BΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.».

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ορίσει ως προϋπόθεση ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, την επίτευξη ποσοστού αποδοχής τουλάχιστον 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «BΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.», επομένως η συγκεκριμένη προϋπόθεση έχει πλέον ικανοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις: α) την έκδοση των νέων μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της ΑΜΚ και β) την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Δηλώσεων Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους της «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.», είναι η 19η  Σεπτεμβρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω δεν αποσκοπούν να αποτελέσουν και δεν αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβουλή, προτροπή ή σύσταση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v