Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)...

Η εταιρεία «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε». (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν ολοκλήρωσης των εταιρικών πράξεων που αποφασίστηκαν από την 18.07.2022 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 5.040.065,72), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (126.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, εκ των οποίων η κάθε μία παρέχει μία (1) ψήφο. Από τις ανωτέρω μετοχές:

 

- Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των συνολικά σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 40.065,72), ήτοι ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο. 

 

- Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), ήτοι σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια  (125.000.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v