Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.: Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» και το διακριτικό τίτλο «Ευρωπαϊκή Πίστη» σε συνέχεια της από 15/07/2022 Ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 ολοκληρώθηκε η εκποίηση των 602 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την εταιρική πράξη για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 4.467,75 ευρώ που αντιστοιχεί σε 7,42151 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 02/11/2005 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 28/09/2022 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛΚΑΤ, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 216 200 1381).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v