Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2021,

σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία «FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (φορολογικό έτος 2021) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα, εκδόθηκε για την Εταιρεία  φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

                                                                                                                Κορωπί,  17 Οκτωβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v