ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2023 αποφάσισε παμψηφεί

α) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,34 ευρώ,

β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή,

γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο,

δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.


ΜΑΡΟΥΣΙ, 29-6-2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v