Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 24.10.2023 γνωστοποίησης συναλλαγής προς την Εταιρεία, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Ρούσης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 20η και την 23η Οκτωβρίου 2023 σε πώληση 84.200 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.733,25 ευρώ.

 

Ηράκλειο 25/10/2023

SATO Ανακοίνωση γνωστοποίησης συναλλαγών Ν. 3556.2007 25102023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v