ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 15/9/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 27/9/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Πέμπτη 23/11/2023 σε αγορά 1.783 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,9149 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.414,33 ευρώ και την Παρασκευή 24/11/2023 σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,9242 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.463,57 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v