Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022...

Αυλώνας Αττικής, 29/11/2023

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2022 (φορολογικό έτος 2022) σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν.4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v