ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 10/04/2024 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την  «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η REVOIL θα καταβάλλει αμοιβή στην Τράπεζα.

2.  Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v