Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. της 22.10.2014:

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22 Οκτωβρίου 2014, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.051.045 μετοχές επί συνόλου 51.334.286 μετοχών, ποσοστό 89,71%) και λήφθηκαν ομόφωνα, με 46.051.045 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας) κατά οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (8.213.485,76€), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής, δια ακυρώσεως και διαγραφής είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών μετοχών (25.667.143 μτχ.), ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32€) εκάστη. Η εν λόγω μείωση συνεπάγεται τη μείωση του υφιστάμενου αριθμού μετοχών σε ποσοστό 50%. Ως εκ τούτου για κάθε μία παλαιά μετοχή ο μέτοχος θα λάβει μισή (0,5) μετοχή, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32€) εκάστη, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (8.213.485,76€), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις μετοχές (25.667.143 μτχ.), ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32€) εκάστη.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ως άνω εταιρικής πράξης, με νεότερη ανακοίνωση.

2. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Αξιόκερσα Ναυτική Εταιρεία.


3. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος των γραφείων της εταιρείας στη Καμαριώτισσα Σαμοθράκης

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v